Registration

Offspring of Rikki (1)

 

Rikki
x
Dasenyka

  Tibo - male  

Male